Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 

Swedish Clean Language questions

Version 3 A slightly different translation by Lena Sobel sobel.se and Søren Holm sorenholm.se (December 2018):

 
 engelska svenska
Developing
Is there anything else about that… Är det något mer med X ?
/utveckla What kind of … is that …? Vilken slags X är den X ?
  Where is…? Var är X ?
  Whereabouts is …?
Var nånstans finns X?
  That's … like what?
Det är X som vadå?
  Does … have a size or a shape?
Har X en storlek? Har x en form?
(one at the time in Swedish)
  How many … are there?
Hur många X är det?
  Is … on the inside or the outside?

Är X inuti eller utanpå?
Relating over Space
Is there a relationship between … and … ?
Finns det ett samband mellan X och Y?
  When … what happens to … ?
När X vad händer med Y ?
  Is … the same or different to … ?

Är X samma eller annorlunda är Y?
Relating
What happens next?
Vad händer sen?
across
Then what happens?
Vad händer då?
Time What happens just before … ?
Vad händer precis före X?
  Where does/could ... come from?

Varifrån kommer X / Var skulle X kunna komma ifrån?
Desired
What would you like to have happen? Vad skulle du vilja hände?
Outcome What needs to happen for … ?
Vad behöver hända för X?
  Can …?

Kan X?
Other
How do you know … ?
Hur vet du X?

What's happening now?
Vad händer nu?
  What just happened?
Vad hände just (nu)?Version 2 translated by Peter Karlen (October 2013):

Rena frågor

David Groves Clean Language-frågor är rena eftersom de:

  • använder klientens terminologi maximalt. 

  • överensstämmer med logiken och förutsättningarna för klientens metaforer.

  • inför endast de universella metaforerna: form, plats och tid.

  • använder endast icke-verbaler som är kongruenta med klientens icke-verbaler.


De åtta grundläggande rena frågorna markerade nedan utgör kärnan i symbolisk modellering och används ca 80 % av tiden:

IDENTIFIERA
Och vad önskar [du/X] skulle hända?
Och det är [ ] som vad?
UTVECKLA
Och... vilken typ av [X] är detta [X]?
Och... är det något mer med [X]?
Och... var/var någonstans finns [ ]?
RELATERA ÖVER RUMMET (inom eller mellan uppfattningar)
Och när/ medan [X], vad händer med [Y]?
RELATERA ÖVER TIDEN (inom eller mellan händelser)
Och vad händer då? eller Och vad händer därefter?
Och ... vad händer just före [händelse]?

Andra specialiserade frågor, används endast när logiken i en klients metafor gör det möjligt:

IDENTIFIERA

Och vad händer nu?

Och hur vet du []?

Och vad avgör om [x] eller [y]?

Och vad behöver hända för [önskat resultat/nödvändig förutsättning]?
Och är det något annat som behöver hända för [önskat resultat]? 

UTVECKLA 

Och har [ett "det"] en storlek eller en form?
Och är [] inuti eller utanpå?

Och hur många [grupp] skulle det kunna vara?
Och kan [] [handling]? 

RELATERA ÖVER TIDEN och/eller RUMMET
(inom eller mellan händelser/uppfattningar)
Och ... varifrån kommer [ ] / skulle [ ] kunna komma?

Och är [x] samma eller olika som [y]?

Och finns det ett samband mellan [x] och [y]? 

Och vad händer mellan [händelse/plats X] och [händelse/plats Y]?


ENGLISH

SVENSKA

OPENING QUESTION

INLEDANDE FRÅGA

"And what would you like to have happen?"

"Och vad skulle du önska skulle hända?"

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client's words = x]

STÄLL FRÅGORNA SÅ HÄR: [OBS! klientens egna ord = x]

"And [X],


and when/as
[X][Clean Question]?"

"Och [X],


och när/medan
[X][Ren fråga]
?"

EXAMPLE: "I want to be strong."

EXEMPEL: "Jag vill vara stark"

"And you want to be strong,


and when
be strong
,
that's
strong
like what?"

"Och du vill vara stark,


och när
vara stark,
det är
stark,
som vad?"

****

DEVELOPING QUESTIONS

UTVECKLANDE FRÅGOR

ATTRIBUTES

ATTRIBUT

"And... is there anything else about [X]?"

"Och... är det något mer med [X]?"

"And... what kind of [X] is that [X]?"

"Och… vilken typ av [X] är detta [X]?"

LOCATION

PLATS

"And... where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

"Och… var/var någonstans finns [symbol/känsla X] ?"

CONVERT TO METAPHOR

KONVERTERA TILL METAFOR

"And that's [X] like what?"

Och det är [X] som vad?"

RELATIONSHIP

FÖRHÅLLANDE

"And is there a relationship between [X] and [Y]?"

"Och finns det ett förhållande mellan [X] och [Y]?"

"And when/as [event X] what happens to [Y]?"

"Och när/ medan [händelse X], vad händer med [Y]?"

MOVING TIME QUESTIONS

RÖRLIGTIDSFRÅGOR

SEQUENCE

FÖLJD

"And ... what happens just before [X]?"

"Och ... vad händer just före [X]?"

"And... then what happens?"
"And... what happens next?"

"Och ... vad händer då?"
"Och ... vad händer därefter?"

SOURCE

KÄLLA

"And ... where could [X] come from?"

"Och … varifrån skulle [X] kunna komma?"

INTENTION QUESTIONS

AVSIKTSFRÅGOR

INTENTION

AVSIKT

"And what would you / [X] like to have happen?"

"Och vad skulle du/ [X] önska skulle hända?"

"And what needs to happen for [X] to [intention of X]?"

"Och vad behöver hända för att [X] ska [avsikt av X]?"

"And can [X][intention of X]?"

"Och kan [X] [avsikt av X]?"Version 1 translated by Peder & Susan Morgensen, facilitated by Ned Skelton www.cleancoaching.co.uk:

ENGLISH

SVENSKA

OPENING QUESTION

INLEDANDE FRÅGA

"And what would you like to have happen?"

"Och vad skulle du önska skulle hända?"

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client's words = x]

STÄLL FRÅGORNA SÅ HÄR: [OBS! klientens egna ord = x]

"And [X],


and when/as
[X][Clean Question]?"

"Och [X],


och när/medan
[X][Ren fråga]
?"

EXAMPLE: "I want to be strong."

EXEMPEL: "Jag vill vara stark"

"And you want to be strong,


and when
be strong
,
that's
strong
like what?"

"Och du vill vara stark,


och när
du är stark,
det är stark
som vad?"

****

DEVELOPING QUESTIONS

UTVECKLANDE FRÅGOR

ATTRIBUTES

ATTRIBUT

"And... is there anything else about [X]?"

"Och... är det något mer beträffande [X]?"

"And... what kind of [X] is that [X]?"

"Och… vilken typ av [X] är detta [X]?"

LOCATION

PLATS

"And... where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

"Och… var/varnågonstans är [symbol/känsla X] ?"

CONVERT TO METAPHOR

KONVERTERA TILL METAFOR

"And that's [X] like what?"

Och det är [X] såsom vad?"

RELATIONSHIP

FÖRHÅLLANDE

"And is there a relationship between [X] and [Y]?"

"Och finns det ett förhållande mellan [X] och [Y]?"

"And when/as [event X] what happens to [Y]?"

"Och när/ medan [händelse X], vad sker med [Y]?"

MOVING TIME QUESTIONS

RÖRLIGTIDSFRÅGOR

SEQUENCE

FÖLJD

"And ... what happens just before [X]?"

"Och ... vad händer just före [X]?"

"And... then what happens?"
"And... what happens next?"

"Och ... vad händer då?"
"Och ... vad händer därefter?"

SOURCE

KÄLLA

"And ... where could [X] come from?"

"Och … varifrån kunde [X] komma?"

INTENTION QUESTIONS

AVSIKTSFRÅGOR

INTENTION

AVSIKT

"And what would you / [X] like to have happen?"

"Och vad skulle du/ [X]önska skulle hända?"

"And what needs to happen for [X] to [intention of X]?"

"Och vad måste hända för att [X] ska [avsikt av X]?"

"And can [X][intention of X]?"

"Och kan [X] [avsikt av X]?"


.

Article Translators

The translation of this piece has been undertaken by those named.

 
 »  Home  »  Worldwide Clean  »  Swedish  »  Swedish Clean Questions
Article Options

InsideClean Series 4

Four live workshops
online in 20
22


Penny Tompkins
James Lawley
Marian Way

Join us live
or view the
recordings later

enrol at

view all featured events