Article from www.cleanlanguage.co.uk

Swedish Clean Language questions

Version 3 A slightly different translation by Lena Sobel sobel.se and Søren Holm sorenholm.se (December 2018):

 
 engelska svenska
Developing
Is there anything else about that… Är det något mer med X ?
/utveckla What kind of … is that …? Vilken slags X är den X ?
  Where is…? Var är X ?
  Whereabouts is …?
Var nånstans finns X?
  That's … like what?
Det är X som vadå?
  Does … have a size or a shape?
Har X en storlek? Har x en form?
(one at the time in Swedish)
  How many … are there?
Hur många X är det?
  Is … on the inside or the outside?

Är X inuti eller utanpå?
Relating over Space
Is there a relationship between … and … ?
Finns det ett samband mellan X och Y?
  When … what happens to … ?
När X vad händer med Y ?
  Is … the same or different to … ?

Är X samma eller annorlunda är Y?
Relating
What happens next?
Vad händer sen?
across
Then what happens?
Vad händer då?
Time What happens just before … ?
Vad händer precis före X?
  Where does/could ... come from?

Varifrån kommer X / Var skulle X kunna komma ifrån?
Desired
What would you like to have happen? Vad skulle du vilja hände?
Outcome What needs to happen for … ?
Vad behöver hända för X?
  Can …?

Kan X?
Other
How do you know … ?
Hur vet du X?

What's happening now?
Vad händer nu?
  What just happened?
Vad hände just (nu)?Version 2 translated by Peter Karlen (October 2013):

Rena frågor

David Groves Clean Language-frågor är rena eftersom de:

  • använder klientens terminologi maximalt. 

  • överensstämmer med logiken och förutsättningarna för klientens metaforer.

  • inför endast de universella metaforerna: form, plats och tid.

  • använder endast icke-verbaler som är kongruenta med klientens icke-verbaler.


De åtta grundläggande rena frågorna markerade nedan utgör kärnan i symbolisk modellering och används ca 80 % av tiden:

IDENTIFIERA
Och vad önskar [du/X] skulle hända?
Och det är [ ] som vad?
UTVECKLA
Och... vilken typ av [X] är detta [X]?
Och... är det något mer med [X]?
Och... var/var någonstans finns [ ]?
RELATERA ÖVER RUMMET (inom eller mellan uppfattningar)
Och när/ medan [X], vad händer med [Y]?
RELATERA ÖVER TIDEN (inom eller mellan händelser)
Och vad händer då? eller Och vad händer därefter?
Och ... vad händer just före [händelse]?

Andra specialiserade frågor, används endast när logiken i en klients metafor gör det möjligt:

IDENTIFIERA

Och vad händer nu?

Och hur vet du []?

Och vad avgör om [x] eller [y]?

Och vad behöver hända för [önskat resultat/nödvändig förutsättning]?
Och är det något annat som behöver hända för [önskat resultat]? 

UTVECKLA 

Och har [ett "det"] en storlek eller en form?
Och är [] inuti eller utanpå?

Och hur många [grupp] skulle det kunna vara?
Och kan [] [handling]? 

RELATERA ÖVER TIDEN och/eller RUMMET
(inom eller mellan händelser/uppfattningar)
Och ... varifrån kommer [ ] / skulle [ ] kunna komma?

Och är [x] samma eller olika som [y]?

Och finns det ett samband mellan [x] och [y]? 

Och vad händer mellan [händelse/plats X] och [händelse/plats Y]?


ENGLISH

SVENSKA

OPENING QUESTION

INLEDANDE FRÅGA

"And what would you like to have happen?"

"Och vad skulle du önska skulle hända?"

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client's words = x]

STÄLL FRÅGORNA SÅ HÄR: [OBS! klientens egna ord = x]

"And [X],


and when/as
[X][Clean Question]?"

"Och [X],


och när/medan
[X][Ren fråga]
?"

EXAMPLE: "I want to be strong."

EXEMPEL: "Jag vill vara stark"

"And you want to be strong,


and when
be strong
,
that's
strong
like what?"

"Och du vill vara stark,


och när
vara stark,
det är
stark,
som vad?"

****

DEVELOPING QUESTIONS

UTVECKLANDE FRÅGOR

ATTRIBUTES

ATTRIBUT

"And... is there anything else about [X]?"

"Och... är det något mer med [X]?"

"And... what kind of [X] is that [X]?"

"Och… vilken typ av [X] är detta [X]?"

LOCATION

PLATS

"And... where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

"Och… var/var någonstans finns [symbol/känsla X] ?"

CONVERT TO METAPHOR

KONVERTERA TILL METAFOR

"And that's [X] like what?"

Och det är [X] som vad?"

RELATIONSHIP

FÖRHÅLLANDE

"And is there a relationship between [X] and [Y]?"

"Och finns det ett förhållande mellan [X] och [Y]?"

"And when/as [event X] what happens to [Y]?"

"Och när/ medan [händelse X], vad händer med [Y]?"

MOVING TIME QUESTIONS

RÖRLIGTIDSFRÅGOR

SEQUENCE

FÖLJD

"And ... what happens just before [X]?"

"Och ... vad händer just före [X]?"

"And... then what happens?"
"And... what happens next?"

"Och ... vad händer då?"
"Och ... vad händer därefter?"

SOURCE

KÄLLA

"And ... where could [X] come from?"

"Och … varifrån skulle [X] kunna komma?"

INTENTION QUESTIONS

AVSIKTSFRÅGOR

INTENTION

AVSIKT

"And what would you / [X] like to have happen?"

"Och vad skulle du/ [X] önska skulle hända?"

"And what needs to happen for [X] to [intention of X]?"

"Och vad behöver hända för att [X] ska [avsikt av X]?"

"And can [X][intention of X]?"

"Och kan [X] [avsikt av X]?"Version 1 translated by Peder & Susan Morgensen, facilitated by Ned Skelton www.cleancoaching.co.uk:

ENGLISH

SVENSKA

OPENING QUESTION

INLEDANDE FRÅGA

"And what would you like to have happen?"

"Och vad skulle du önska skulle hända?"

ASK QUESTIONS LIKE THIS: [NB client's words = x]

STÄLL FRÅGORNA SÅ HÄR: [OBS! klientens egna ord = x]

"And [X],


and when/as
[X][Clean Question]?"

"Och [X],


och när/medan
[X][Ren fråga]
?"

EXAMPLE: "I want to be strong."

EXEMPEL: "Jag vill vara stark"

"And you want to be strong,


and when
be strong
,
that's
strong
like what?"

"Och du vill vara stark,


och när
du är stark,
det är stark
som vad?"

****

DEVELOPING QUESTIONS

UTVECKLANDE FRÅGOR

ATTRIBUTES

ATTRIBUT

"And... is there anything else about [X]?"

"Och... är det något mer beträffande [X]?"

"And... what kind of [X] is that [X]?"

"Och… vilken typ av [X] är detta [X]?"

LOCATION

PLATS

"And... where/whereabouts is [symbol/feeling X]?

"Och… var/varnågonstans är [symbol/känsla X] ?"

CONVERT TO METAPHOR

KONVERTERA TILL METAFOR

"And that's [X] like what?"

Och det är [X] såsom vad?"

RELATIONSHIP

FÖRHÅLLANDE

"And is there a relationship between [X] and [Y]?"

"Och finns det ett förhållande mellan [X] och [Y]?"

"And when/as [event X] what happens to [Y]?"

"Och när/ medan [händelse X], vad sker med [Y]?"

MOVING TIME QUESTIONS

RÖRLIGTIDSFRÅGOR

SEQUENCE

FÖLJD

"And ... what happens just before [X]?"

"Och ... vad händer just före [X]?"

"And... then what happens?"
"And... what happens next?"

"Och ... vad händer då?"
"Och ... vad händer därefter?"

SOURCE

KÄLLA

"And ... where could [X] come from?"

"Och … varifrån kunde [X] komma?"

INTENTION QUESTIONS

AVSIKTSFRÅGOR

INTENTION

AVSIKT

"And what would you / [X] like to have happen?"

"Och vad skulle du/ [X]önska skulle hända?"

"And what needs to happen for [X] to [intention of X]?"

"Och vad måste hända för att [X] ska [avsikt av X]?"

"And can [X][intention of X]?"

"Och kan [X] [avsikt av X]?"


.URL: https://cleanlanguage.co.uk/articles/articles/198/1/Swedish-Clean-Questions/Page1.html


The translation of this piece has been undertaken by those named.

 

All information on this web site (unless otherwise stated) is Copyright © 1997- Penny Tompkins and James Lawley of The Developing Company. All rights reserved. You may reproduce and disseminate any of our copyrighted information for personal use only providing the original source is clearly identified. If you wish to use the material for any other reason, please get in touch via our Contact Form


logo