Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 
 

David Grove's Clean Language questions in Polish (v4.2)

Zestaw Pytań "Clean Language" (Czysty jezyk) wg. Davida Grove

Opracowanie : Bożena Pieśkiewicz

Purpose of Question

Question in English

Funkcja

Pytanie po polsku

Opening question

And what would you like to have happen?

Pytanie na początek:

I co chciałbyś, żeby się stało?

Continue with
(THE FULL SYNTAX)

And [client's words = X]. And when/as [X] [clean question]?

W dalszym ciągu : (PELNA SKLADNIA)

I [słowa klienta = X]. I gdy/podczas [X], [Pytanie Clean]?

BASIC QUESTIONS/PYTANIA PODSTAWOWE

Purpose of Question

Question in English

Funkcja

Wersja polska

Identifying attributes, qualities or characteristics (of a metaphor or symbol):

And ... is there anything else about [X]?

And ... what kind of [X] is that [X]?

Określenie cech : Przymioty i zalety(metafory lub symbolu)

I co jeszcze o tym[X]?

I jakiego rodzaju[X] jest ten [X]?

Inviting a metaphor
/ converting to symbol

And ... that's [X] like what?

Ujawnienie metafory lub
symbolu

I…to [X] jest jak co?

Identifying a (symbol's) location

And ... where is [X]?

And ... whereabouts[X]?

Umiejscowienie

I… gdzie jest [X]?I…gdzie to [X] mniej więcej jest?

MOVING TIME

PORUSZANIE W CZASIE

- Forward

And ... then what happens? And ... what happens next?

W przyszłość

I co się wtedy staje?I co się dzieje potem?

- Back

And ... what happens just before [X]?

W przeszłość

I co się dzieje tuż przedtem [X]?

- Source

And ... where could [X] come from?

Pochodzenie

I skąd się bierze / pochodzi [X]?

SPECIALIST QUESTIONS /PYTANIASPECJALNE

Entry via ...

Question in English

Dostępprzez :

Pytanie po polsku

ABSTRACT CONCEPT

And how do you know [abstract concept]?

POJECIE

I skąd wiesz, ze… [Abstrakcyjne pojecie]?

LINE OF SIGHT

And where are you going when you go there [gesture and look along line of sight]?

KIERUNEK SPOJRZENIA

I gdzie patrzysz kiedy patrzysz tam...[wskazać gestem kierunek spojrzenia] ?

METAPHOR MAP

[Look at map] And where are you drawn to?

METAFORA RYSUNKOWA

[patrząc na rysunek] I co przyciąga twoja uwagę ?

Identifying attributes

Rozpoznanie Cech :

SIZE OR SHAPE

And does [X] have a size or a shape?

WYMIAR i KSZTAŁT

I jaki wymiar lub kształt mógłby mieć [X]?

NUMBER

And how many [X's] could there be?

ILOŚĆ

I jak wiele/ ile może być[X]?

EVENT

And what happens after [X]?

WYDARZENIE

I co się dzieje potem [X]?

Personified symbol

Uosobieniesymbolu

AGE

And how old could [symbolic perceiver] be?

WIEK

I w jakim wieku może być [X]?

WEARING

And what could [symbolic perceiver] be wearing?

UBIOR

I jak mógł(a) być ubrany(a) [X]?

Locating in Space

Umiejscowienie w przestrzeni

DISTANCE

And how far {is} [X]?

ODLEGLOSC

I w jakiej odległości jest[X]?

DIRECTION

And in which direction is/does [X]?

KIERUNEK

I w jakim kierunku jest (udaje się) [X]?

INSIDE/OUTSIDE

And is [X] {on the} inside or outside?

WEWNĄTRZ /

ZEWNĄTRZ

I czy [X] jest w środku czy na zewnętrz?

Identifying relationships

Question in English

Określenie zwiazków

Pytaniepo polsku

GENERAL

And what's the relationship between [X] and [Y]?

ISTNIENIE

I czy [X] ma/może mieć związek z[Y]?

FORM

And is [X] the same or different as/to [Y]?

KSZTAŁT

Czy[X] jest podobny czy różny od [Y]?

TIME

And when/as [event X] what happens to [Y]?

CZAS

I gdy/podczas gdy [X] co się dzieje z[Y]?

SPACE

And what's between [X] and [Y]?

PRZESTRZEŃ

I co się znajduje miedzy [X] i [Y]?

PERCEIVER

And when [X], where is/are [Y, perceiving-word] that from?

PUNKT

WIDZENIA

I kiedy [X], skąd on postrzega [Y]?

INTENTION

And what would [X] like to have happen/to do?

And would [Y] like [intention of X]?

And what needs to happen for [X] to [intention of X]?

And can [X] [intention of X]?

ZAMIAR

I co [X] chciałby, aby się to stało?

A czy[Y] chciałby tego [zamiar X]?

I czego potrzeba aby spełnić [zamiar X]?

I czy [X] moze spełnić [zamiar X]?

Introducing symbols

And would [resource X] be interested in going to [symbol/situation Y]?

Przedstawianie symboli

I czy[zasób X] chce/ może się zgodzić na [symbol lub warunki Y]?


Bozena Pieśkiewicz, trener NLP, coach i psycho-terapeuta, stosuje metodę Clean Language w praktyce zawodowe i prowadziszkolenia w jezykufrancuskim i polskim.

www.cleancoaching.pl

Article Translators

The translation of this piece has been undertaken by those named.

 
 »  Home  »  Worldwide Clean  »  Polish  »  Polish Clean Questions
Article Options

InsideClean Series 4

Four live workshops
online in 20
22


Penny Tompkins
James Lawley
Marian Way

Join us live
or view the
recordings later

enrol at

view all featured events