Article from www.cleanlanguage.co.uk

 

David Grove's Clean Language questions in Polish (v4.2)

Zestaw Pytań "Clean Language" (Czysty jezyk) wg. Davida Grove

Opracowanie : Bożena Pieśkiewicz

Purpose of Question

Question in English

Funkcja

Pytanie po polsku

Opening question

And what would you like to have happen?

Pytanie na początek:

I co chciałbyś, żeby się stało?

Continue with
(THE FULL SYNTAX)

And [client's words = X]. And when/as [X] [clean question]?

W dalszym ciągu : (PELNA SKLADNIA)

I [słowa klienta = X]. I gdy/podczas [X], [Pytanie Clean]?

BASIC QUESTIONS/PYTANIA PODSTAWOWE

Purpose of Question

Question in English

Funkcja

Wersja polska

Identifying attributes, qualities or characteristics (of a metaphor or symbol):

And ... is there anything else about [X]?

And ... what kind of [X] is that [X]?

Określenie cech : Przymioty i zalety(metafory lub symbolu)

I co jeszcze o tym[X]?

I jakiego rodzaju[X] jest ten [X]?

Inviting a metaphor
/ converting to symbol

And ... that's [X] like what?

Ujawnienie metafory lub
symbolu

I…to [X] jest jak co?

Identifying a (symbol's) location

And ... where is [X]?

And ... whereabouts[X]?

Umiejscowienie

I… gdzie jest [X]?I…gdzie to [X] mniej więcej jest?

MOVING TIME

PORUSZANIE W CZASIE

- Forward

And ... then what happens? And ... what happens next?

W przyszłość

I co się wtedy staje?I co się dzieje potem?

- Back

And ... what happens just before [X]?

W przeszłość

I co się dzieje tuż przedtem [X]?

- Source

And ... where could [X] come from?

Pochodzenie

I skąd się bierze / pochodzi [X]?

SPECIALIST QUESTIONS /PYTANIASPECJALNE

Entry via ...

Question in English

Dostępprzez :

Pytanie po polsku

ABSTRACT CONCEPT

And how do you know [abstract concept]?

POJECIE

I skąd wiesz, ze… [Abstrakcyjne pojecie]?

LINE OF SIGHT

And where are you going when you go there [gesture and look along line of sight]?

KIERUNEK SPOJRZENIA

I gdzie patrzysz kiedy patrzysz tam...[wskazać gestem kierunek spojrzenia] ?

METAPHOR MAP

[Look at map] And where are you drawn to?

METAFORA RYSUNKOWA

[patrząc na rysunek] I co przyciąga twoja uwagę ?

Identifying attributes

Rozpoznanie Cech :

SIZE OR SHAPE

And does [X] have a size or a shape?

WYMIAR i KSZTAŁT

I jaki wymiar lub kształt mógłby mieć [X]?

NUMBER

And how many [X's] could there be?

ILOŚĆ

I jak wiele/ ile może być[X]?

EVENT

And what happens after [X]?

WYDARZENIE

I co się dzieje potem [X]?

Personified symbol

Uosobieniesymbolu

AGE

And how old could [symbolic perceiver] be?

WIEK

I w jakim wieku może być [X]?

WEARING

And what could [symbolic perceiver] be wearing?

UBIOR

I jak mógł(a) być ubrany(a) [X]?

Locating in Space

Umiejscowienie w przestrzeni

DISTANCE

And how far {is} [X]?

ODLEGLOSC

I w jakiej odległości jest[X]?

DIRECTION

And in which direction is/does [X]?

KIERUNEK

I w jakim kierunku jest (udaje się) [X]?

INSIDE/OUTSIDE

And is [X] {on the} inside or outside?

WEWNĄTRZ /

ZEWNĄTRZ

I czy [X] jest w środku czy na zewnętrz?

Identifying relationships

Question in English

Określenie zwiazków

Pytaniepo polsku

GENERAL

And what's the relationship between [X] and [Y]?

ISTNIENIE

I czy [X] ma/może mieć związek z[Y]?

FORM

And is [X] the same or different as/to [Y]?

KSZTAŁT

Czy[X] jest podobny czy różny od [Y]?

TIME

And when/as [event X] what happens to [Y]?

CZAS

I gdy/podczas gdy [X] co się dzieje z[Y]?

SPACE

And what's between [X] and [Y]?

PRZESTRZEŃ

I co się znajduje miedzy [X] i [Y]?

PERCEIVER

And when [X], where is/are [Y, perceiving-word] that from?

PUNKT

WIDZENIA

I kiedy [X], skąd on postrzega [Y]?

INTENTION

And what would [X] like to have happen/to do?

And would [Y] like [intention of X]?

And what needs to happen for [X] to [intention of X]?

And can [X] [intention of X]?

ZAMIAR

I co [X] chciałby, aby się to stało?

A czy[Y] chciałby tego [zamiar X]?

I czego potrzeba aby spełnić [zamiar X]?

I czy [X] moze spełnić [zamiar X]?

Introducing symbols

And would [resource X] be interested in going to [symbol/situation Y]?

Przedstawianie symboli

I czy[zasób X] chce/ może się zgodzić na [symbol lub warunki Y]?


Bozena Pieśkiewicz, trener NLP, coach i psycho-terapeuta, stosuje metodę Clean Language w praktyce zawodowe i prowadziszkolenia w jezykufrancuskim i polskim.

www.cleancoaching.plURL: https://cleanlanguage.co.uk/articles/articles/201/1/Polish-Clean-Questions/Page1.html


The translation of this piece has been undertaken by those named.

 

All information on this web site (unless otherwise stated) is Copyright © 1997- Penny Tompkins and James Lawley of The Developing Company. All rights reserved. You may reproduce and disseminate any of our copyrighted information for personal use only providing the original source is clearly identified. If you wish to use the material for any other reason, please get in touch via our Contact Form


logo